ارائه برنامه ، مشاوره تمرینی و اموزش اصولی پرورش اندام و فیتنس
تولید کننده محصول دوز فیمت
PRO PEPTIDE IGF-1 LR3 10*1000mcg    
USA MGF 10*2000mcg 1320000
  SERMORELIN (GRF 1-29) 10*2000mcg 1270000
  GHRP-6 10*5000mcg 1180000
  CJC-1295  10*2000mcg 1270000
  HEXARELIN 10*2000mcg 1270000
  TB-500 (THYMOSIN BETA 4) 10*2000mcg 1270000
  HGH FRAGMENT 10*2000mcg 1280000
  FOLISTATIN-FST 10*1000mcg 1950000
  MYOSTATIN GDF-8 10*1000mcg 1950000
  ACE 031 10*1000mcg 1650000
  HGH FAT TARGET 10*10IU 1370000
       
WORLD PEPTID GHRP-6 10×5000mcg+10WATER SOLUTION*3ml 1180000
CANADA CJC1295 DAC 10×2000mcg+10WATER SOLUTION*3ml 1180000
  HEXARELIN 10×2000mcg+10WATER SOLUTION*3ml 1180000
  HGH FRAGMENT 10×1000mcg+10WATER SOLUTION*3ml 1180000
  IGF-1 LR4 10×1000mcg+10WATER SOLUTION*3ml 1180000
       
NOMAD LAB GHRP-6 10×5000mcg 810000
HONG KONG CJC1295 DAC 10×2000mcg 840000
  HGH FRAGMENT 10×2000mcg 630000
  IGF-1 LR3 10×100mcg 710000
       
NANOTECH PHARMA GHRP-6 10×5000mcg 1090000
  CJC1295  10×2000mcg 1190000
  HGH FRAGMENT 10×2000mcg 1130000
  IGF-1 LR3 10×100mcg 1090000
       
USA PEPTIDE GHRP-6 10×5000mcg 1090000
  CJC1295 DAC 10×2000mcg 1255000
  CJC1295 NO DAC 10×2000mcg 955000
  IGF-1 LR3 10×100mcg 985000
  MGF 10×2000mcg 1040000
       
MESSO PHARMA GHRP-6 10×5000mcg 1250000
  IGF-1 LR3 1000mcg+IGF DES 500mcg 10×150mcg 1220000
  CJC 2000mcg+IPAMORELIN 2000mcg 10×2000mcg 1290000
       
JDY GHRP-6 10×5000mcg 725000
CAMBODIA IPAMORELIN 10×2000mcg 745000
  HEXARELIN 10×2000mcg 775000
  CJC 1295 DAC 10×2000mcg 795000
  SERMORELIN 10×2000mcg 800000
  IGF-1 LR3 10×100mcg 755000
  MELANOTAN 2 10×5000mcg 785000
  HGH FRAGMENT   775000
  SOMA 100 IU   785000
  TB500   1690000
  MT2 5*10000mcg 1690000
       
STRONG GHRP-6 5×5000mcg+5WATER SOLUTION 630000
USA CJC1295 DAC 5×2000mcg+5WATER SOLUTION 630000
  IGF-1 LR3 5×2000mcg+5WATER SOLUTION 630000
  HEXARELIN 5×2000mcg+5WATER SOLUTION 630000
  IPAMORELIN 5×2000mcg+5WATER SOLUTION 630000
       
AMOZ GHRP-6 5×5000mcg+5WATER SOLUTION 580000
GERMANY IGF-1 LR3 5×2000mcg+5WATER SOLUTION 580000
  HEXARELIN 5×2000mcg+5WATER SOLUTION 580000
  IPAMORELIN 5×1000mcg+5WATER SOLUTION 580000
       
GS PHARMACY GHRP-6 5×10000mcg+5WATER SOLUTION 440000
UK CJC1295 DAC 5×4000mcg+5WATER SOLUTION 440000
  HEXARELIN 5×5000mcg+5WATER SOLUTION 440000
  IGF-1 LR3 5×3000mcg+5WATER SOLUTION 440000
       
       
VITALY GHRP-6 3*5000mcg 395000
USA CJC-1295 DAC 3*2000mcg 395000
  HEXARELIN 3*2000mcg 395000
  HGH FRAGMENT 3*2000mcg 395000
       
HUB IGF-1 LR3 1*1000mcg 490000
USA CJC 1295 DAC 1*2000mcg 132000
  GHRP-6 1*5000mcg 125000
  HGH FRAGMENT   400000
       
GREEN LEAF GHRP-6 5×5000mcg 410000
HONG ONG CJC1295 DAC 5×2000mcg 410000
  HGH FRAGMENT 5×2000mcg 410000
  IGF-1 LR3 5×200mcg 410000
       
BQ PHARMACY GHRP-6 10*5000mcg 1290000
USA CJC1295 DAC 10*2000mcg 1330000
  IGF-1 LR3 10*100mcg 1330000
  IPAMORELIN 10*2000mcg 1250000
       
HaiYe BIO CJC1295 DAC 1*2000mcg 132000
CHINA GHRP-2 1*5000mcg 115000
  HGH FRAGMENT 1*2000mcg 110000
  IPAMORELIN 1*2000mcg 115000
       
GEN X GHRP-6 1×5000mcg 115000
USA GHRP-2 1×5000mcg 136000
  IPAMORELIN 1×2000mcg 136000
  HEXARELIN 1×2000mcg 136000
  CJC 1295 WITH OUT 1×2000mcg 136000
  SERMORELIN 1×2000mcg 136000
  HGH FRAGMENT 1×5000mcg 190000
  IGF-1 LR3 1×1000mcg 480000
  IGF-1 DES 1×2000mcg 550000
  IGF-2 1×1000mcg 560000
  FOLISTATIN 1×1000mcg 650000
       
ANABOL CODE MIX CODE 2*4000mcg 215000
USA SERMORELIN 2*2000mcg 250000
  HEXAMORELIN 2*5000mcg 350000
موجود تیست IGF-1 2*600mcg 570000
  MIX CODE 2 2*4000mcg 325000
       
UNIQUE LAB GHRP-6 10*5000mcg 795000
HONG KONG IPAMORELIN 10×2000mcg 795000
  HEXARELIN 10×2000mcg 795000
  CJC 1295  10×2000mcg 795000
  IGF-1 LR3 10×100mcg 795000
  HGH FRAGMENT   795000
       
TM GHRP-6 5*5000mcg 600000
HONG KONG IPAMORELIN 5×2000mcg 600000
  HEXARELIN 5×2000mcg 600000
  CJC 1295   5×2000mcg 600000
  IGF-1 LR3 1*1000mcg 625000
  HGH FRAGMENT 5*2000mcg 625000
       
MEDITECH GHRP-6 10×5000mcg 1180000
GERMANY IGF-1 LR3 10×100mcg 1170000
       
GENSHI GHRP-6 5×5000mcg 530000
JAPAN CJC1295 DAC 5×2000mcg 580000
  GHRP-2 5×5000mcg 550000
  IGF-1 LR3 5×200mcg 570000
       
PURCHASE PEPTID GHRP-6 10×5000mcg 780000
USA HEXARELIN 10×2000mcg 830000
  CJC 1295 DAC 10×2000mcg 830000
  IGF-1 LR3 1×1000mcg 830000
  HGH FRAGMENT 10×2000mcg 560000
  IGF-1 DES 10×2000mcg 670000
  TB500 10×2000mcg 800000
       
IPOLY HGH FRAGMENT 1*2000mcg 122000
       
MOLDAVI GHRP-6 10*5000mcg 990000
  IGF-1 LR3 10×100mcg 880000
       
GENETIC PHARMA GHRP-6 10×5000mcg 1450000
  IGF-1 LR3 10×100mcg 1550000
  CJC1295  W/O 10×2000mcg 1500000

برچسب‌ها: پپتید PEPTIDE PEPTID پپتاید GHRP, 6 CJC 1295 HEXARELIN IPAMORELIN TB500 HGH
ادامه مطلب
+ نوشته شده در  پنجشنبه 1392/10/26ساعت 9:9  توسط آیدین بابایی | 
 

WINSTROL DESMA/SPAIN/ORGINAL 50mg/ml 24000
WINSTROL DESMA/PAKISTAN(FAKE) 50mg/ml 13500
WINSTROL BODY CARE/ITALY/FAKE 50mg/ml 10500
WINSTROL HORMOCAN/CANADA 50mg/ml-20ml 170000
WINSTROL NOMADLAB/HONG KONG 50mg/ml-20ml 225000
WINSTROL TIGER/CHINA(FAKE) 50mg/ml-20ml 95000
WINSTROL TIGER/CHINA(FAKE) 50mg/ml-15ml 80000
REXOGIN ALPHA PHARMA/INDIA 50mg/ml 14000
STANABON LSP/TILAND 5mg/250 عدد 85000
WINSTROL LSP/TILAND(FAKE) 50mg/ml-20ml 95000
WINSTROL PASPORTI(SP)/BULGARIA 5mg/100 عدد 120000
WINSTROL MARCH PHARMACUTICAL/THILAND 100mg/2ml 15500
WINSTROL TH/TURKEY 50mg/ml 6000
WINSTROL ALPHA TECH PHARMACUTICAL/BULGARIA 5mg/100عدد 55000
WINSTROL BRITISH DRAGON/THILAND(FAKE) 50mg/ml-10ml 90000
WINSTROL ILIUM 50mg/ml-20ml 235000
WINSTROL MERIT ORGANICS/INDIA 50mg/ml 16500
STANABON STEROMEDICA/TURKY 20mg/50 عدد 75000
WINSTROL صلیب سرخDST PHARMA/INDIA 50mg/ml 17000
WINSTROL ROID/GREECE 50mg/ml-5ml 80000
WINSTROL BQ PHARMA/USA 50mg/ml  
STANOL SHREE VANKATESH/INDIA 10mg/50 عدد 70000
WINSTROL GENFAR/SPAIN 50mg/ml/50ML 360000
WINSTROL BALKAN PHARMA/MOLDAVI 50mg/ml 21000
STROMBAFORT BALKAN PHARMA/MOLDAVI 10mg/50 عدد 82000
WINSTROL MEDITECH/GERMANY 100mg/1ml 155000
WINSTROL MUSCLE GRENADE/THILAND 100mg/ml/10ML 180000
WINSTROL RWR/AUSTRALIA 50mg/ml-20ml 175000
       
TESTESTRON-SUSPANSION صلیب سرخ/DST PHARMA/INDIA  50mg/ml 17000
TESTESTRON-SUSPANSION RWR/AUSTRALIA 50mg/ml-20ml 185000
TESTESTRON-SUSPANSION ABBOTT/GERMANY 50mg/ml 15500
TESTESTRON-SUSPANSION BALKAN PHARMA/MOLDAVI 50mg/ml 19000
TESTESTRON-SUSPANSION BULGARIA 50mg/ml 14500
TESTESTRON-SUSPANSION GOLD SUN/INDIA 100mg/ml 13000
       
TESTESTRON-PROPIONAT ROOS 50mg/ml 60000
TESTESTRON-PROPIONAT THILAND 25mg/ml 7000
TESTOLIK TP LAB/THILAND 100mg/ml 15200
TESTEX Q PHARMA/SPAIN 25mg/ml 9000
TESTESTRON-PROPIONAT BALKAN PHARMA/MOLDAVI 100mg/ml 16500
TESTESTRON-PROPIONAT MAX PHARMA/INDIA   10500
TESTESTRON-PROPIONAT MEDITECH/GERMANY 100mg/ml-10ml 115000
TESTESTRON-PROPIONAT MEDITECH/GERMANY 100mg/ml 125000
TESTESTRON-PROPIONAT ALPHA PHARMA/INDIA 100mg/ml-10ml 135000
TESTESTRON-PROPIONAT MUSCLE GRENADE/THILAND 100mg/ml/10ML 135000
TESTESTRON-PROPIONAT GOLD SUN/INDIA 250mg/ml 17000
TESTOLIK GOLD SUN/INDIA 100mg/ml 15000
TOBAPHOS GOLD SUN/INDIA 50mg/ml/B12-PHOSPHOR 12000
       
TESTESTRON-CYPIONAT LA PHARMA   13800
TESTESTRON-CYPIONAT ALPHA PHARMA/INDIA 250mg/ml 12900
TESTESTRON-CYPIONAT RTC PHARMA/THILAND 200mg/ml 12800
TESTESTRON-CYPIONAT MAGNUM/ITALY 200mg/ml 17500
TESTESTRON-CYPIONAT BALKAN PHARMA/MOLDAVI 200mg/ml 17000
TESTESTRON-CYPIONAT GOLD SUN/INDIA 200mg/ml 16000
       
TESTESTRON-ENANTAT صلیب سرخ/DST PHARMA/INDIA  250mg/ml 18000
TESTESTRON-ENANTAT ALPHA PHARMA/INDIA 250mg/ml 13800
TESTESTRON-ENANTAT MUSCLE GRENADE/THILAND 250mg/ml/10ML 160000
       
TESTOVIRON BAYER/GERMANY-THILAND 250mg/ml 17500
TESTOVIRON GOLD SUN/INDIA 250mg/ml 17000
       
SUSTANON ROOS 250mg/ml 7000
SUSTANON KERACHI/PAKISTAN 250mg/ml 9000
SUSTANON KERACHI/PAKISTAN/چعبه دار 250mg/ml 9500
SUSTANON RTC PHARMA/THILAND 1ml 14500
SUSTANON ALPHA PHARMA/INDIA 250mg/ml 15000
SUSTANON GERMANY 1ml 11500
SUSTANON MARCH PHARMACUTICAL/THILAND 250mg/2ml 14300
SUSTANON(ANABOLIC MAX) PHOENIX/ARGENTINA/FAKE 300mg/1ml-20ml 114000
SUSTANON(TESTOSTERONE B250) BIOGENLAB/FAKE 250mg/1ml-10ml 57000
SUSTANON MAX PHARMA/INDIA 250mg/1ml 12200
SUSTANON NAS PHARMA/INDIA 250mg/1ml 14000
SUSTANON BALKAN PHARMA/MOLDAVI 250mg/ml 19500
SUSTANON MEDITECH/GERMANY 250mg/1ml-10ml 135000
SUSTANON MUSCLE GRENADE/THILAND 250mg/ml/10ML 160000
SUSTANON GOLD SUN/INDIA 250mg/1ml 17000
       
OMENADRIN JELFA/ROOS 250mg/1ml 16500
       
TESTESTERON COMBINATION NOMADLAB/HONG KONG 250mg/1ml-10ml 240000
       
HEXAVIR GOLD SUN/INDIA 200mg/ml 18000
       
TEST PLEX MAGNUM/ITALY 300mg/ml 17500
       
SPECTORIOL RWR/AUSTRALIA 65mg/ml-10ml 175000
       
PRIMOBOLAN LA PHARMA 100mg/ml 13800
PRIMOBOLAN ROOS 100mg/ml 7000
PRIMOBOLAN ALPHA PHARMA/INDIA   20300
PRIMOBOLAN STEROMEDICA/TURKY 50mg/50 عدد 78000
PRIMOBOLAN RTC PHARMA/THILAND 100mg/ml 11800
PRIMOBOLAN BAYER/GERMANY 100mg/ml 25000
PRIMOBOLAN MUSCLE GRENADE/THILAND 100mg/ml/10ML 300000
PRIMOBOLAN GOLD SUN/INDIA 100mg/ml 19000
       
PARABOLAN RTC PHARMA/THILAND 100mg/1ml 16000
PARABOLAN ALPHA PHARMA/INDIA 76/5mg/    1/5ml 24000
PARABOLAN GERMANY 1ml 13800
PARABOLAN ACETATE VITAL/UNITED KINGDOM 75mg/1ml 14000
PARABOLAN BALKAN PHARMA/MOLDAVI 100mg/1ml 34500
PARABOLAN GOLD SUN/INDIA 100mg/1ml 25000
       
MASTERON NOMADLAB/HONG KONG 10ml 235000
MASTERON ROOS   10500
MASTERON PHOENIX/ARGENTINA/FAKE 100mg/1ml-20ml 94000
MASTERON ALPHA PHARMA/INDIA   15200
MASTERON NAS PHARMA/INDIA 100mg/1ml 15200
DROSTAN MAGNUM/ITALY 100mg/1ml 145000
MASTERON MUSCLE GRENADE/THILAND 100mg/ml/10ML 250000
MASTERON GOLD SUN/INDIA 100mg/1ml 16000
       
TREN BOLON NOMADLAB/HONG KONG 100mg/ml 250000
TREN BOLON صلیب سرخ/DST PHARMA/INDIA 100mg/ml 31500
TREN BOLON GENERIC PHARMA 100mg/ml 36000
ANDROXIN-TREN BOLON-SUSPANSION ALPHA PHARMA/INDIA 50mg/ml 15000
TREN BOLON LA PHARMA 100mg/ml 13800
TREN BOLON MEDITECH/GERMANY 10ml 290000
TREN BOLON MAX PHARMA/INDIA 75mg/ml 13000
TREN BOLON ROID/GREECE   22000
TREN BOLON NAS PHARMA/INDIA 100mg/ml 17700
TREN BOLON NAS PHARMA/INDIA 200mg/ml 18900
TREN BOLON SB PHARMA/INDIA 75mg/ml 15300
TREN BOLON-SUSPANSION MAGNUM/ITALY 75mg/ml 16500
TRENBOLONBLEND-ACETAT-ENANTAT MAGNUM/ITALY 150mg/ml 38000
TREN BOLON-ENANTAT BQ PHARMA/USA 10ml 280000
TREN BOLON-ACETAT MEDITECH/GERMANY 100mg/ml-20ml 320000
TREN BOLON-ACETAT RWR/AUSTRALIA 100mg/ml-20ml 395000
TREN BOLON-ACETAT MUSCLE GRENADE/THILAND 150mg/ml/10ML 315000
TREN BOLON-ENANTAT MUSCLE GRENADE/THILAND 250mg/ml/10ML 370000
       
BOLDENON NOMADLAB/HONG KONG 200mg/ml-10ml 240000
VEBLODEX TIGER/CHINA(FAKE) 200mg/ml-10ml 85000
BOLDENON RTC PHARMA/THILAND 1ml 15800
BOLDENON MARCH PHARMACUTICAL/THILAND 100mg/2ml 15600
BOLDENON BIOGENLAB/FAKE 200mg/1ml-10ml 67000
BOLDENON ALPHA PHARMA/INDIA 1ml 14900
BOLDENON ASIA PHARMA/INDIA   15500
BOLDENON NAS PHARMA 200mg/ml 15500
BOLDENON SB PHARMA/INDIA 200mg/ml 14300
BOLDENON RWR/AUSTRALIA 50mg/ml-10ml 185000
BOLDENON BQ PHARMA/USA 200mg/ml-10ml 235000
BOLDENON MEDITECH/GERMANY 250mg/ml-10ml 195000
BOLDENON MUSCLE GRENADE/THILAND 250mg/ml/10ML 230000
BOLDENON GOLD SUN/INDIA 200mg/ml 17500
       
DECA DURABOLIN(NANDROLONE) MAX PHARMA/INDIA 100mg/1ml 11100
DECA DURABOLIN(NANDROLONE) KERACHI/PAKISTAN 1ml 10800
DECA DURABOLIN(NANDROLONE) RTC PHARMA/THILAND 1ml 10000
DECA DURABOLIN(NANDROLONE) ALPHA PHARMA/INDIA 250mg/1ml 13500
DECA DURABOLIN(NANDROLONE) MARCH PHARMACUTICAL/THILAND 100mg/2ml 12700
DECA DURABOLIN(NANDROLONE) PHOENIX/ARGENTINA/FAKE 200mg/1ml-20ml 94000
DECA DURABOLIN(NANDROLONE) NORMA/GREECE 100mg/2ml 20500
DECA DURABOLIN(NANDROLONE) NAS PHARMA/INDIA 100mg/1ml 13800
DECA DURABOLIN(NANDROLONE) MAGNUM/ITALY 300mg/1ml 19500
DECA DURABOLIN(NANDROLONE) MEDITECH/GERMANY 250mg/ml/10ML 185000
DECA DURABOLIN(NANDROLONE) MUSCLE GRENADE/THILAND 250mg/ml/10ML 185000
DECA DURABOLIN(NANDROLONE) GOLD SUN/INDIA 250mg/1ml 15500
       
METAN ROOS/سبز 5mg/100عدد 80000
METAN ROOS/سفید 5mg/100عدد 80000
METAN ROOS/ابی 5mg/100عدد 96000
METAN INSOLIN ROOS 5mg/120عدد 110000
METABOLON-F LSP/TILAND 5mg/1000عدد 100000
METABOLON-F LSP/TILAND 10mg/500عدد 100000
METABOLON-F LSP/TILAND 10mg/250عدد 120000
ALPHABOL ALPHA PHARMA/INDIA 10mg/50عدد 75000
METAN PASPORTI(SP)/BULGARIA 5mg/100عدد 120000
METAN MERIT ORGANICS/INDIA 10mg/100عدد 87000
DIANABOL H/TILAND 10mg/500عدد 145000
DIANABOL BALKAN PHARMA/MOLDAVI 50mg/60عدد 170000
DIANABOL BALKAN PHARMA/MOLDAVI 10mg/60عدد 80000
DIANABOL MEDITECH/GERMANY 10mg/50عدد 70000
       
CELEN BOTOROL JHOROX/AUSTRALIA 50ml 240000
CELEN BOTOROL SPAIN 50ml 210000
CELEN BOTOROL ALPHA PHARMA/INDIA 40mcg/50عدد 49000
CELEN BOTOROL MERIT ORGANICS/INDIA 40mcg/30عدد 52000
CLENJECT BIOGENLAB/FAKE 40mcg&5.4mg yohimbine/1ml-20ml 67000
CELEN BOTOROL STEROMEDICA/TURKY 20mcg/50 عدد 50000
CELEN BOTOROL SPIROPENT/GERMANY 20mcg/100 عدد 238000
CELEN BOTOROL BALKAN PHARMA/MOLDAVI 40mcg/60عدد 74000
CELEN BOTOROL SHREE VENKATESH/INDIA 40mcg/50عدد 59000
       
ANAPOLON-OXIMETHOLON LSP/TILAND 10mg/100عدد 40000
OXYMETHOLON STEROMEDICA/TURKY 50mg/100 عدد 55000
       
OXANDROLON-BONAVAR TP/TILAND 2/5mg-50 عدد 47000
OXANDROLON ALPHA PHARMA/INDIA 10mg-50 عدد 165000
OXANDROLON MEDITECH/GERMANY 10mg-50 عدد 185000
OXANDROLON MEDITECH/GERMANY 50mg-50 عدد 725000
OXANDROLON-OXAVAR UNIGEN/HONG KONG 10mg-50 عدد 180000
       
DEXAMETHASONE ROOS 50mcg/50 عدد 55000
       
EFEDRIN STEROMEDICA/TURKY 50mg/20 عدد 50000
       
PROVIRON BAYER/GERMANY 25mg-20 عدد 31000
PROVIRON BAYER/PAKISTAN 25mg-20 عدد 25000
       
LIVE 52 HIMALAYA/INDIA 100عدد 25000

برچسب‌ها: 09369973159بابایی
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/10/25ساعت 10:11  توسط آیدین بابایی | 
z تولید کننده وزن قیمت بروتین BEEF CARNIVOR MUSCLE MEDS گرم 1816 200000 بروتین وی MAX FORCE گرم 2218 300000 بروتین وی  SAN گرم 4000 195000 بروتین MILK&EGG VITAPI توت فرنگی/گرم 1300 75000 بروتین وی  CHAMPION گرم 2270 320000 بروتین وی PURE WHEY CHAMPION گرم 2270 435000 #NAME? FA گرم4500 495000 MUSCLE   PEAK INNER ARMOR گرم 2000 195000 NITRO  PEAK INNER ARMOR گرم 2270 195000 بروتین وی ARMY SCITEC گرم 2100 235000 بروتین وی  MYO FUSION GASPARI گرم 1814 190000 بروتین وی BIGBLEND BETANCOURT گرم 1980 225000 بروتین وی  4D گرم02274 225000 وی 100% REX گرم2270 225000 وی  ADVANCE AMP  GNC گرم2270 255000 وی 100% GNC گرم2270 235000 بروتین وی  TWIN LAB گرم2270 225000 بروتین وی MUSCLE IN FUSION NUTREX گرم2270 205000 وی 100% EAS گرم2270 190000 بروتین وی  FA گرم 2270 235000 بروتین وی COMBAT MP گرم 1818 210000 بروتین وی ARNOLD MP گرم 2270 220000 بروتین وی  PROLAB گرم2250 230000 بروتین وی ESSENTIAL ADVANCE PROLAB گرم907 110000 بروتین MILK&EGG VITAPI توت فرنگی/گرم 1300 61000 بروتین MILK&EGG VITAPI توت فرنگی/گرم 2600 121000 بروتین وی  VITAPI گرم 2270 250000 بروتین وی  VITAPI گرم 908 110000 بروتین MILK&EGG GENSTAR گرم 4500 248000 وی 100% GENSTAR گرم 2270 283000 بروتین وی ایزوله ALBORZ SUPLEMENT PARS گرم 2000 275000         بروتین کازیین SCITEC گرم 1000 145000 بروتین کازیین SOUL گرم 2500 220000 بروتین کازیین REX گرم2270 210000         MUSCLE JUICE ULTIMATE گرم5040 450000 MUSCLE JUICE ULTIMATEچینی گرم5040 350000 MUSCLE JUICE ULTIMATEایرانی گرم5040 215000 GAINERATOR OLIMP گرم3200 240000 کربو NOX OLIMP گرم 4000 215000 گینر مس CARNIVOR MUSCLE MEDS گرم 2290 195000 مس LEAN BODY  60%  LABRADA گرم1490 115000 ماسل مس MN گرم2270 175000 مس  BIOTECH گرم 4000 190000 کربو  DYMATIZ گرم 1818 105000 مس گینر MYO JOICE SAN گرم 4000 180000 JOMBO SCITEC 4400گرم 245000 JOMBO SCITEC 2500گرم 195000 گینر CHAMPION گرم 3180 288000 کربو عسل CAVERN گرم4000 185000 کربو عسل CAVERN گرم2000 125000 MASS FUSION NUTRABOLICS گرم7000 340000 MASS  MUSCLE TECH گرم5500 280000 کربو MAX FORCE گرم 2500 90000 مس  MAX FORCE گرم4500 215000 مس  MAX FORCE گرم2000 155000 مس  70%   VITAPI توت فرنگی/گرم 1300 62000 مس   70%   VITAPI توت فرنگی/گرم 2600 123000 گینر  VITAPI موز/گرم 1300 56000 گینر  VITAPI موز/گرم 2600 119000 کربو VITAPI موز/گرم 2600 63000 کربو VITAPI برتقال/گرم 400 15000 AMAZING VITAPI گرم20*78 165000 M.R.VIT VITAPI گرم20*90 143000 سوپر مس گینر REX گرم3000 165000 سوپر مس گینر REX گرم6000 310000 کربوطعم دار REX گرم3000 100000 N LARGE PROLAB گرم5500 247000 گینر GENSTAR گرم 2600 127000 گینر GENSTAR گرم 6800 348000 مس GENSTAR گرم 2600 144000 مس GENSTAR گرم 4500 248000 مس GENSTAR گرم 6800 378000 کربو GENSTAR گرم 4500 144000 کربو ALBORZ SUPPLEMENT PARS گرم 2500 80000         CELLTECH MUSCLE TECH گرم3000 235000 CELLTECH MUSCLE TECH گرم 1500 170000 ANABOLIC HALO MUSCLE TECH گرم 1500 232000 CRUSH ALLMAX گرم 1500 130000         کراتین MAX FORCE گرم 300 78000 کراتین OLIMP عدد 120 79000 کراتین OLIMP 30ورق*30عدد 600000 کراتین OLIMP گرم 250 77000 کراتین OLIMPچینی گرم 250 42000 کراتین MN گرم 300 69000 کراتین MP گرم 300 68000 کراتین SCITEC گرم 300 67000 کراتین SCITEC عدد 120 78000 کراتین ULTIMATE گرم 300 62000 کراتین HF گرم 300 81000 کراتین BIOTECH گرم 300 79000 QUALINTIN GASPARI گرم 300 63000 کراتین CHAMPION گرم 500 120000 کراتین GREEN LIFE گرم 330 74000 کراتین 4D گرم 300 55000 کراتین NANOBOLIK گرم 300 68000 کراتین REX گرم 300 59000 کراتین   گرم 300 53000 کراتین VITAP گرم 300 45000 کراتین GENSTAR گرم 300 48000 کراتین ALLMAX گرم 400 68000         گلوتامین MAX FORCE گرم 300 99000 گلوتامین OLIMP/FAKE گرم 250 58000 گلوتامین OLIMP گرم 250 105000 گلوتامین OLIMP عدد 120 120000 گلوتامین OLIMP 30ورق*30عدد 730000 گلوتامین MN گرم 300 80000 گلوتامین MP گرم 300 65000 گلوتامین DYMATIZE/FAKE گرم 500 50000 گلوتامین MHP/FAKE گرم 300 50000 گلوتامین GREEN LIFE گرم 300 99000 گلوتامین UNIVERSAL گرم 300 91000 گلوتامین GASPARI/FAKE گرم 500 58000 گلوتامین CHAMPION گرم 500 162000 گلوتامین BIOTECH گرم 240 105000 گلوتامین SCITEC گرم 300 88000 گلوتامین 4D گرم 300 79000 گلوتامین  REX گرم 300 88000 گلوتامین PROLAB گرم 300 89000 گلوتامین ALLMAX گرم 400 90000 گلوتامین  VITAP گرم 300 90000 گلوتامین  GENSTAR گرم 300 95000         امینوLRX MAX FORCE گرم 400 145000 امینو12000 CORE  MAX FORCE عدد 325 140000 امینو  مگا 3200 BIOTECH عدد 300 135000 امینو  مگا3200 BIOTECH عدد 500 185000 امینو مکس 8000 GASPARI عدد 325 105000 امینو 6000 HARD CORE عدد 200SOFTGEL 120000 امینو 5500 OLIMP 30ورق*30عدد 620000 امینو BEEF MUSCLE MEDS عدد 320 120000 امینو BEEF UNIVERSAL عدد 400 100000 امینو  PROLAB عدد 200SOFTGEL 120000 امینو 12000 MMF عدد 325 100000 امینو 5600 SCITEC عدد500 145000 امینو 5600ULTRA SCITEC عدد1000 210000 امینو مایع MN 500CC 73000 امینو 2222 ON عدد320 118000 امینو   POWER SYSTEM عدد 325 73000 امینو  BEEF FA عدد 600 155000 امینو 5500 OLIMP عدد400 160000 امینو9000 OLIMP عدد400 195000 امینو  NITRON LIQUID BIOTECH میلی لیتر1000 165000 امینو  BETANCOURT عدد 320 125000 امینو ENERGY ON گرم 270 100000 امینو 5000 EXTREME عدد300 105000 امینو  PROTEINCO عدد400 115000 امینو ساده و طعم دار(شکلات-موز-توت فرنگی) REX عدد300 95000 امینو  REX عدد 300SOFTGEL 147000 امینو  PROLAB عدد350 124000 امینو  VITAP عدد 325 124000 امینو  GENSTAR عدد 325 128000         BCAA  MAX FORCE عدد 240 145000 BCAA  GASPARI عدد180 80000 BCAA 2-1-1 ON عدد 200 95000 BCAA SCITEC عدد 375 155000 BCAA OLIMP 30ورق*30عدد 730000 BCAA CHAMPION عدد 200 150000 BCAA OLIMP عدد 120 125000 BCAA 3-1-2 MP عدد240 سافت ژل 115000 BCAA LIQUID BIOTECH میلی لیتر1000 165000 BCAA XPLOD OLIMP گرم 500 135000 BCAA BETANCOURT عدد 300 135000 BCAA PROTEINCO عدد380 125000 BCAA REX عدد 96 65000         ارژنین MAX FORCE عدد100-1000mg 99000 ارژنین PURITAN عدد 50 -1000mg 55000 ارژنین HARD CORE عدد 120-750mg 100000 ارژنینpower ULTIMATE عدد 100-800mg 90000 ارژنین SCITEC عدد90-1300mg 110000 ارژنین FIT FOX EXPRESS عدد 120 140000 ارژنین REX عدد 500mg-96 65000         HMB MAX FORCE عدد100-1000mg 140000 HMB DYMATIZ عدد90-1000mg 112000 HMB SCITEC عدد 90- 500mg 95000 HMB OLIMP عدد450 145000 HMB FIT FOX EXPRESE عدد700mg-100 153000 HMB HARD CORE عدد120-500mg 122000 HMB HARD CORE عدد180-500mg 165000         ROCK PUMP MAX FORCE گرم 600 160000 PUMP REX عدد 240 128000 PUMP N XPLOD BSN گرم 1100 160000 PUMP ASSULT MP گرم 740 115000 SUPER PUMP GASPARI گرم 640 110000 PUMP HF   135000 PUMP JACK3D گرم 250 75000 PUMP CORE FA گرم 500 175000 PUMP C4 CELLUCORE گرم 170 145000 O2 HELTH EMPIRE عدد 70 78000         کافیین SCITEC عدد100-100mg 80000 کافیین REX عدد 200mg-96 75000         بتا الانین API عدد100-1500mg 91000         کارنیتین PURITAN   50000 کارنیتین SCITEC/USA عدد60-63/3mg 90000 کارنیتین BIOTECH 1050mg-500CC 113000 کارنیتین BIOTECH عدد60-500mg 129000 کارنیتین BETANCOURT 1200mg-465CC 132000 کارنیتین BETANCOURT کپسول60-1000mg 122000 کارنیتین MP 1000mg-459CC 117000 کارنیتین REX عدد 500mg-96 85000         HYPER CUT MAX FORCE عدد120 150000 LIPO 6 BLACK NUTREX عدد180 140000 HYDROXY CUT MUSCLE TECH عدد210 210000 SHRED MATRIX MP عدد 120 150000 ZENADRIN CYTOGENIX عد120 195000 CUTTING FORCE SATURN عدد 150 125000 SUPER RIP FITNESS PRO عدد100 95000 THERMO CUT REX عدد 96 75000 NEW SLIM مخصوص بانوان عدد 60 45000 SLIM FAST مخصوص بانوان عدد 60 49000 MAGIC SLIM مخصوص بانوان عدد 60 57000 REDUCTILL مخصوص بانوان عد28 110000 CIDER VINEGAR BRONSON عدد120 55000         ZMA FA عدد 90 120000 ZMB6 SCITEC عدد 60 95000 ZMA  HARD CORE عدد 120-750mg 105000         تریبولوس MAX FORCE عدد100-1000mg 130000 تریبولوس FIT FOX EXPRESS عدد 750mg-120 140000 تریبولوس HARD CORE   95000 تریبولوس SCITEC   110000 تریبولوس REX عدد 500mg-96 90000         DHEA REX عدد 500mg-96 85000         GABA MAX FORCE عدد100 114000         HGH REX عدد 96 85000         CLA MAX FORCE عدد100SOFTGEL 105000 CLA-LCARNITIN-GREEN TEA OLIMP عدد120SOFTGEL 165000 CLA SCITEC عدد 100 90000 CLA MP عدد90SOFTGEL 105000 CLA NUTREX عدد90SOFTGEL 125000         ZINK SCITEC عدد 100 75000         FRAMATON(فارماتون ) SWISS عدد 100 135000 MULTI VITAMIN REX عدد 96 65000 ویتامین C REX عدد 96 65000 نوروبیون (ویتامینB تزریقی) GERMANY 3ml/عدد5 25000 VITAMIN E     30000         OIL FISH(OMEGA 3-6-9) GREEN LIFE   45000         DREAM TAN CHINA   50000 DREAM TAN USA   97000        
 
برچسب‌ها: 09369973159بابایی
+ نوشته شده در  چهارشنبه 1392/10/25ساعت 10:2  توسط آیدین بابایی | 

ال کارنیتین یک ماده غذایی شبیه ویتامین می باشد که به طور طبیعی درعضلات و کبد از سنتز آسید امینه های لیسین و متیونین ساخته می شود. سلولهلی زنده بدن نیازمند ال کارنتین  برای انتقال اسید های چرب از سیتوزول به درون میتوکاندری هنگام شکسته شدن چربی ها و تولید انرژی متابولیک هستند.  مطالعه چاپ شده در مجله فیزیولوژی نشان می دهد که مصرف مکمل ال کارنیتین با کربوهیدرات در طول زمان می تواند شرایط افزایش عملکرد ورزشی را  فراهم می کند.

محققان از 14 مرد سالم داوطلب 25  ساله خواستند  که به مدت 30 دقیقه با  50 ٪ توان خودرکاب بزنند.  چند هفته بعد ، آنها این کار را با 80 درصد توان خود تکرار کردند. دوچرخه سوارانی که 2 گرم ال کارنیتین و 80 گرم کربوهیدرات دو بار در روز به مدت 24 هفته مصرف کرده بودند 55 درصد کمتر از گلیکوژن عضلات در طی تلاش  با 50٪ توان خود استفاده کرده بودند. دوچرخه سوارانی که با 80 درصد توان خود رکاب زدند، فعال شدن عضلاتشان در گروهی که ال کارنیتین مصرف کرده بودند 38درصد بالاتر بود.  نتایج هر دو گروه با نتایج افرادی که فقط  کربوهیدرات بدون ال کارنیتین مصرف نموده بودند مقایسه شد.


افق روشن تر:  داشتن گلیکوژن عضلانی بیشتر در دسترس را برای تامین سوخت در ورزش های شدید می تواند یک دارایی با ارزش برای هر نوع ورزشکاری تلقی شود. جامع ترین و موثرترین مکمل عضله ساز بعد از تمرین آپتیموم نوتریشن، پلاتینیوم هایدرو بیلدر با  داشتن پروتئین های قابل جذب چند مرحله ای سریه العمل و آهسته رهش و ترکیب انحصاری اسیدهای آمینه چند مرحله ای CreaPep برای بهبود انتقال مواد مغذی و و کراتین انحصاری میکرونیز شده  Micronized Creapure  و بتائین طبیعی BetaPower  همرا ه با شبکه میکرونیز شده از اسیدهای آمینه حاوی ال کارنتین بی شک مکمل با ارزشی برای تمام ورزشکاران می باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/10/10ساعت 15:30  توسط آیدین بابایی | 

از آنجا که به طور معمول شما بین زمان رفتن به رختخواب و بلند شدن  یعنی 7 تا 10 ساعت بعد چیزی نمی خورید ، ذخایر گلیکوژن عضلات شما قبل از صبحانه به خوبی تخلیه شده است.  روایات و آموزه های بدنسازی حاکی از آن است که پتانسیل سوزاندن چربی هنگام دویدن صبحگاهی با شکم خالی  افزایش می یابد.بدون هیچ گلیکوژن برای اعمال قدرت، بدن شما مجبور به استفاده از چربی خواهد شد. یک مطالعه منتشر شده در مجله بین المللی تغذیه ورزشی و متابولیسم ورزش نشان می دهد که اگر چیزی قبل از تمرین میل کنید ممکن است میزان بیشتری چربی بسوزاند.

محققان از 8 دانشجوی مرد خواستد که با65 درصد از حداکثر ضربان قلب خود  به مدت 36 دقیقه بر روی تردمیل بدوند. در مرحله اول با شکم خالی این کار را انجام دادند.پس از چند روز، همان آزمایش را پس از خوردن یک صبحانه سبک تکرار کردند. دانشمندان محاسبه کردند که هنگامی که افراد قبل از ورزش به خوردن صبحانه ای سبک پرداختند افزایش میزان سوخت و ساز در طول تمرین و 12 ساعت پس از آن را تجربه خواهند نمود.

افق روشن تر:  یک ضرب المثل قدیمی بدنسازان می گوید که شما هرگز نباید با شکم خالی تمرین کنید. دلیل اش این است که شما نیاز به کربوهیدرات برای جابجای وزنه های سنگین و پروتئین برای شروع سریع مکانیسم عضله سازی دارید. این مطالعه نشان می دهد که خوردن یک وعده غذایی کوچک در یک ساعت قبل از تمرین برای از دست دادن چربی بیشتر مفید است.یافته های این تحقیق هچنین نشان داد که بلند کردن وزنه های سنگین  پس از نوشیدن یک مکمل پروتئینی باعث افزایش بیشتر میزان سوخت وساز بدن می شود.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/10/10ساعت 15:28  توسط آیدین بابایی | 

ورزش می تواند بر هورمون اشتها تاثیر گذار باشد،این کار اغلب با کاهش تمایل به خوردن برای مدتی اتفاق می افتد. مطالعه منتشر شده در مجله پزشکی و علوم در ورزش نقشی که هیدراتاسیون در این پدیده بازی می کند را مورد بررسی قرارداده است.

در این تحقیق داشمندان از ده نفر مرد فعال خواستند در حالیکه به اندازه کافی هیدراته و پس از آن زمانی که کمی کم آب شده بودند به اجرای حرکات ورزشی بپردازند. هر دو آزمون شامل دویدن بر روی تردمیل به مدت 45  دقیقه با 70 درصد از حداکثر ظرفیت به صورت ناشتا بود. دانشمندان نتایج این دو آزمون را با زمانی که هیچ ورزشی انجام نشده بود مورد مقایسه قرار دادند، این داوطلبان به میزان قابل توجهی کالری کمتری در صبحانه زمانی که ابتدا ورزش کردند مصرف نمودند.


افق روشن تر: پایین ترین سطح هورمون گرسنگی (گرلین) پس از ورزش هنگامی که بدن دچار کم آبی شده بود مشاهده شد. نتایج نشان داد که  همچنین پس از ورزش هیدراته هورمون گرسنگی سرکوب شد، اما به همان اندازه که بدن دچار کم آبی شده بود.با این وجود، این افراد به همان مقدار پس از ورزش بدون در نظر گرفتن وضعیت هیدراتاسیون خوردند. این واقعیت که فقط 2 درصد کاهش آب بدن می تواند عملکرد تان را کاهش دهد دلیل کافی برای جرعه جرعه نوشیدن مایعات قبل ، در طی و بعد از تمرین می باشد.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/10/10ساعت 15:26  توسط آیدین بابایی | 

نوشیدن پروتئین وی بعد از کار با وزنه اقدامی مناسب برای بازسازی عضلات و بهینه کردن تلاشهایتان می باشد. شما شاید جز کسانی هستید که آگاهانه برای کمک به ریکاوری بدن شب ها قبل از خواب پروتئین کیسین ( کازئین) نیزمیل می کنید. نتایج تحقیقی که در مجله بین المللی لبنیات منتشر شده حاکی از این مطلب است که مصرف هر دو این پروتئین های لبنی علاوه بر ایجاد قدرت و حجم فیزیکی کمک بسزایی در ایجاد قدرت ذهنی می کند.

بررسی داده های 972 نفر که روزانه حداقل یک وعده محصولات لبنی مصرف کرده بودند و به 41 سئوال پاسخ داده بودند نشان داد که این افراد عملکرد بهتری در پاسخگوئی به سئوالات انتزاعی، حافظه بصری حجمی و حافظه سازمانی از خود نشان دادند. نتایج تحقیقات حاکی از آن است که مصرف مکرر لبنیات با عملکرد بهتر کلی ذهن مرتبط است.

افق روشن تر: غذاهای لبنی که منبع غنی از پروتئین و آمینو اسیدها که اجزاء سازنده پروتئینها می باشد نقش موثری در ساختن بافت عضلات استخوانها و بافتهای دیگر بدن بازی می کنند. برای مثال بررسی عمیق آمینو اسید لیوسین که جزئ آمینو اسید های زنجیره ای (BCAA)میباشد نشان داد که اثر دوگانه ای در کمک به جلوگیری از تحلیل عضلات و همزمان کمک به چربی سوزی و ایجاد انرژی ایفا می کند.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/10/10ساعت 15:25  توسط آیدین بابایی | 

بیشتر کسانی که رژیم غذایی میگیرند فقط به دنبال شمارش وزن از دست داده می باشند غافل از اینکه علاوه بر چربی تقریبا به همان اندازه از حجم عضلات خود از دست  می دهند. خوشبختانه راههایی برای جبران عضلات از دست رفته وجود دارد. تحقیق منتشر شده در ژرنال تغذیه به بررسی نتایج 90 خانم چاق می پردازد که بطور روزانه ورزش میکردند و یکی از رژیم های غذایی پیشنهادی را استفاده می کردند.

گروه اول رژیم غذایی پر پروتئین و پر از لبنیات مصرف کردند. دو گروه دیگر پروتئین کافی ولی به ترتیب لبنیات متوسط و کم در جیره غذایی روزانه خود داشتند. تمامی افراد به مدت چهار ماه پنج روز در هفته تمرینات ایروبیک و دو روز در هفته کار با وزنه را در برنامه ورزشی خود داشتند. نتایج این تحقیق نشان داد که گروهی که لبنیات کم دریافت می کردند یک و نیم پوند عضله نیز از دست داده بودند در حالیکه گروه اول با جیره غذایی پر پروتئین و پر لبنیات یک ونیم پوند عضله بدست آورده بودند. گروهی که لبنیات متوسط مصرف کرده بودند تقریبا هیچ عضله ای از دست نداده بودند.

افق روشن تر: نتایج این تحقیق نشان داد که پروتئین موجود در لبنیات علاوه بر اینکه خاصیت عضله سازی دارد می تواند در تسریع کاهش چربی دور شکم نیز موثر باشد. خوشبختانه تمام این افراد موفق به کاستن وزن خود شده بودند اما فقط در گروه اول با جیره غذایی پر پروتئین و پر لبنیات 100% وزن کاسته شده فقط چربی بود. نقش عضلات در عملکرد سوخت وساز بدن انکار ناپذیر است. به همین دلیل عضلات نقش بازدارنده در چاق شدن مجدد بعد از لاغری دارند.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/10/10ساعت 15:24  توسط آیدین بابایی | 

اگر به دنبال ابزاری برای کنترل وزن می باشید متخصصین توصیه می کنند که مصرف فیبر در رژیم غذایی می تواند کمک بسزایی در رسیدن به وزن ایده ال شما بکند. پژوهش اخیر منتشر شده در مجله بین المللی علوم صنایع غذایی و تغذیه ، اثر مصرف روزانه 34 گرم فیبر محلول را بر روی 120 مرد مبتلا به اضافه وزن را مورد بررسی وتحلیل قرار داد. پس از 12 هفته، به طور متوسط ​​3.3 پوند از وزن این افراد کاسته شده بود در ضمن این افراد 0.3 ٪ از چربی بدن خود را نیز از دست داده بودند.

افق روشن تر: مصرف فیبر باعث احساس سیری میشود. به طور کلی توصیه می شود که بزرگسالان بایستی روزانه بین 25 و 35 گرم فیبر در جیره غذایی خود بگنجانند. اما اکثر آمریکایی ها تنها حدود نیمی از آن را مصرف میکنند. افرادی که در این مطالعه مورد بررسی قرار گرفته بودند ممکن است از اثر سیرکنندگی فیبر بهره مند شده اند. البته این افراد بواسطه مراقبت از آن چیزی که میخورند و ورزش روزمره سود بیشتری برده اند. هرچند که نتایجی که این افراد گرفتند بسیار قابل ملاحظه نبود ولی خوشبختانه انگیزه خوبی برای رسیدن به سطوح بالاتری از موفقیت و تلاش در آنها ایجاد کرد.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/10/10ساعت 15:23  توسط آیدین بابایی | 

آیا می دانید که کلسیم تقریبا همانند هر ماده مغذی دیگر عملکرد های بیشماری در بدن به عهده دارد. بیشتر مردم به رابطه کلسیم و سلامتی استخوانها واقفند. یک مطالعه منتشر شده در مجله پژوهشی ردیابی بیولوژیکی عناصر به رابطه سطح  تستسترون در خون و کلسیم در مردان ورزشکار می پردازد. بر اساس نتایج این تحقیق مصرف روزانه  35 میلیگرم کلسیم به ازای هرکیلوگرم وزن این افراد باعث افزایش قابل ملاحظه ای در سطح تستسترون خون و در نتیجه باعث تقویت قدرت و توان عضلات می شود. تستوسترون یک هورمون استروئیدی با خواص آنابولیک و آندروژنیک (ایجاد کننده حالت های مردانگی) است.  این هورمون، مسئول اصلی برای افزایش بافت های عضلانی، افزایش میل جنسی، انرژی، تشکیل استخوان، و عملکرد سیستم ایمنی است. تستوسترون به طور طبیعی در بدن مردان از طریق بیضه و در بدن زنان را از طریق تخمدان ترشح می شود.غدد آدرنال نیز مقدار کمی از این هورمون در بدن تولید میکند. با افزایش سن بعد از 40 سالگی سطح تستوسترون در بدن هر سال 1% کاهش میابد. تستسترون در خون به نوعی گلیکو پروتئین به نام  SHBGپیوند می خورد و از رسیدن به سلولهای عضله ساز بدن وا میماند. تنها فرم آزاد تستسترون در بدن قادر به عضله سازی می باشد. برای اینکه ورزشکاران سطح تستسترون را بطور طبیعی بدون اینکه دوپینگ کرده باشند افزایش دهند باید پیوند بین تستسترون و SHBG را بشکنند تا اینکه تستسرون را به فرم آزاد در خون به گردش بیابد. مکمل های که حاوی Nettle  و Pygeum Africanum می باشند از تشکیل پوند مولکولی بین تستسترون و SHBG جلوگیری میکنند. و این منجر به افزایش طبیعی تستسترون آزاد و افزایش شانس عضله سازی می شود.

نکته بسیار مهم:

هیچ ورزشکاری بدون استفاده از مکملهای مورد تائید در تلاش برای ساخت بدنی عضلانی کاملا موفق نبوده است. یک رژیم غذایی سالم و برنامه ورزشی همراه با مکمل های بدن سازی ورزشکاران را در رسیدن به اندامی ورزیده و بدنی عضلانی بدون چربی کمک میکند. علاوه بر مکملهای که در بالا ذکر شد، ورزشکاران باید ویتامین C ، پروتئین ،روی و منیزیم را نیز به حد کافی به بدن خود برسانند. پودر پروتئین وی گلداستاندارد و آپتی من تمام آن چیزی را که برای افزایش سطح تسنسترون بطور طبیعی نیاز دارید تامین می کند.

+ نوشته شده در  سه شنبه 1392/10/10ساعت 15:21  توسط آیدین بابایی | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ
سلام
با تشکر فراوان از بازدید شما

نوشته های پیشین
92/10/01 - 92/10/30
92/07/01 - 92/07/30
92/03/01 - 92/03/31
92/01/01 - 92/01/31
91/09/01 - 91/09/30
91/08/01 - 91/08/30
91/07/01 - 91/07/30
91/06/01 - 91/06/31
90/10/01 - 90/10/30
88/04/01 - 88/04/31
آرشیو موضوعی
تغذیه
استراحت و ریکاوری
تمرین
بیوگرافی
علمی
مکملهای غذایی
استرویید
اناتومی
مطالب کاربردی برای بانوان
فروشگاه مکمل
پپتید
برچسب‌ها
09369973159بابایی (2)
پپتید PEPTIDE PEPTID پپتاید GHRP (1)
6 CJC 1295 HEXARELIN IPAMORELIN TB500 HGH (1)
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM

محاسبه ي شاخص توده ي بدني
وزن به کيلوگرم
قد به سانتي متر
شاخص توده ي بدني

بازه ي وزني مناسب شما